Voorwaarden

 

 

1.     Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn deze van de Organisator van het event, waar de bestelling, de betaling en het gebruik van tickets op slaat.

 

De hier geconsulteerde website, waarnaar in alle aanbiedingen, welke leiden tot verkoop, verwezen wordt, wordt beheerd door BOEKJETICKET BVBA (Boekjeticket).

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, wordt er ingestemd met de voorwaarden van het online verkoop - en privacybeleid.

 

Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. BOEKJETICKET heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

 

Alle afbeeldingen en foto’s, ander beeldmateriaal en gegevens op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toelating van BOEK JE TICKET BVBA of van de organisator worden gebruikt voor om het even welke doeleinden.

 

2.     Doel

BOEKJETICKET bezorgt als ticket-makelaar aan de kopers van tickets de bestelde tickets, die door de organisatoren van die events worden aangeboden en verkocht.

 

Enkel de Organisator van het event is verantwoordelijk voor de realisatie van zijn aangeboden event, de plaatsen, de toegangscontrole, de ontvangst, en alle nevenactiviteiten.

 

BOEKJETICKET is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in data, locaties of annulaties.

 

BOEKJETICKET ontvangt de gelden in naam en voor rekening van de Organisator. In geval van geschil of annulatie van het event is BOEKJETICKET in geen geval verantwoordelijk voor de terugbetaling van gekochte tickets. Deze verplichting komt de organisator toe die dit ook uitdrukkelijk overeenkomt met BOEKJETICKET.

 

3.     Ticketkoper

 

3.1.         Identiteit

De koper bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.

 

De koper die via ‘boekjeticket’ boekt wordt verondersteld alle gevraagde gegevens correct te vermelden. Het niet vermelden van correcte gegevens of gegevens waarbij redelijkerwijs ervan kan worden uitgegaan dat ze niet correct zijn, kunnen aanleiding geven tot het annuleren van een boeking of het schorsen van een boeking.

 

Opgegeven persoonsgegevens mogen door ‘boekjeticket’ alsook door haar contracterende partijen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk verzet, zoals hierna bepaald.

 

Elke ticketkoper die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres klantenservice@boekjeticket.be, ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van BOEKJETICKET, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

 

3.2.         Persoonlijke tickets (geen titel aan toonder)

Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan niet worden aangepast naar die van een eventuele derde, zelfs niet wanneer deze tickets in opdracht van derden worden gekocht of in geval van occasionele doorverkoop.

 

De ticketkoper dient zich te houden aan de Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (B.S. 30 juli 2013).

 

4.     Reservatie tickets

Elke reservering van tickets bij en ten gunste van de Organisator wordt pas als definitieve aankoop beschouwd na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom op de derdenrekening van Boekjeticket.

 

Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief BTW en taksen en worden uitgedrukt in euro.

 

Pas dan worden zij OF tegen een meerprijs van 10 EURO aangetekend per post OF via e-mail (e-ticket) verstuurd.

 

Elke reservatie (bestelling) is 24 uur geldig. Bij betaling van de tickets via overschrijving wordt de koper verondersteld de tickets nog diezelfde dag te betalen, ten laatste 24 uur na de bestelling ervan.

Deze termijnen zullen zeer strikt worden toegepast bij naderende uitverkoop van een event of een prijscategorie binnen een event.

 

Van niet tijdig betaalde tickets wordt de bestelling geannuleerd.

 

Wie bestelde en tijdig betaalde tickets niet ontving 7 dagen voor de aanvang van het event telefoneert op werkdagen tussen 14u en 17u naar het nummer 0902 69 666 (€ 1 per minuut).

 

Eventuele vertragingen of gebeurlijke fouten kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen door ‘boekjeticket’ of intresten.

 

5.     Aflevering tickets

Na initiële aflevering door BOEKJETICKET van de tickets is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets. In geval van verlies of diefstal na initiële aflevering door BOEKJETICKET wordt er geen nieuw ticket afgeleverd, noch een nadruk.

 

In geval van e-tickets zal enkel de eerste aanbieder toegang worden verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden e-ticket wordt automatisch beschouwd als een kopie en zal geen toegang geven tot het event. Kopiëren van tickets is verboden.

 

Tickets die vanaf 14 dagen voor de datum van het event worden besteld, worden klaargelegd aan de kassa. Slechts op vertoon van een geldig betalingsbewijs en identiteitsdocument worden deze overhandigd aan de koper.

 

Tickets die aan de kassa worden klaargelegd en niet worden afgehaald, worden beschouwd als verkocht en worden niet terugbetaald.

 

6.     Omruiling

Aangekochte tickets kunnen nooit omgeruild worden voor een ander event.

 

7.  Aansprakelijkheden

De website boekjeticket.be wordt met de meeste zorg samengesteld. Boekjeticket bvba is als makelaar niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van partijen. Deze fouten kunnen nooit aanleiding geven tot terugbetalingen of schadevergoedingen door Boekjeticket.

 

‘Boekjeticket’ is nooit verantwoordelijk voor de uitvoering van een event, ook niet voor afgelastingen of het niet (tijdig) kunnen bereiken van een event ten gevolge van een staking, een natuurramp, een technisch defect of een overheidsmaatregel of andere hinder.

 

8.  Figuratie

De kopers van tickets aanvaarden door hun aankoop en aanwezigheid op het event dat de mogelijkheid bestaat dat zij voor een audiovisuele productie kunnen worden gefilmd. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk verzet, aanvaarden zij bijgevolg dat hun beeltenis kan worden geëxploiteerd onder de vorm van figuratie (in close up of in breedbeeld) zonder dat de Organisator tot vergoeding kan worden verplicht.

 

9.  Rechtsmacht

Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Ticketkopers van ‘boekjeticket’ aanvaarden uitdrukkelijk alle mogelijke elektronische communicatie zoals mailverkeer als bewijsmateriaal.

 
 

Nieuwsbrief

 
Booking.com
RK